Alma's life

New-Zealand

Rotorua - Thermal parks

Orakei Korako
Orakei Korako - Bubbling mud pool
Orakei Korako
Orakei Korako - Boiling mud pool
Orakei Korako
Orakei Korako - Ruatapu Cave
Orakei Korako
Orakei Korako - View of park from inside Ruatapu Cave
Orakei Korako
Orakei Korako - Very steamy lake
Orakei Korako
Orakei Korako - The Earth crust between different pools was extremely thin
Orakei Korako
Orakei Korako - The Artist palette, with geyser hole in center
Orakei Korako
Orakei Korako - More hot steamy pools
Orakei Korako
Orakei Korako - Soda Fountain
Orakei Korako
Orakei Korako - Another hot steamy fountain